Vážení prijímatelia sociálnych služieb, rodičia, príbuzní,
na základe Opatrenia ÚVZ SR OPL/4592/2020 zo dňa 2.6.2020 a Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením Covid – 19 zo dňa 2.6.2020 vydaným MPSVR opäť poskytujeme sociálne služby za prísnych bezpečnostných podmienok.

Bližšie informácie sa dozviete na stránke Domova sociálnych služieb v DOKUMENTOCH – KRÍZOVÝ MANAŽMENT COVID 19.

 

Zriaďovateľ:

 

Darovací účet CSS Sibírka: SK68 8180 0000 0070 0047 2755