„Človek je zrodený ku vzájomnej pomoci.“ (Seneca)

Našu prácu môžete podporiť finančným darom na účet: 7000472755/8180

IBAN: SK68 8180 0000 0070 0047 2755