previous arrow
next arrow
Slider

DSS Sibírka v medzinárodnom projekte Erazmus+ - „Transition from school into the after-school life through methods of person-centred-planning” (15.01.2020)

Pracovníci DSS Sibírka sa zúčastnili medzinárodného projektu prostredníctvom Erasmu+, kde spolupracovali s odborníkmi z Estónska, Cypru, Švédska a Rakúska.

Projektový tím hľadal odpovede na nasledujúce otázky: ako môžeme pripraviť ľudí so zdravotným postihnutím na budúcnosť po povinnom vzdelávaní a ako na to prispôsobiť vzdelávanie, resp. poskytovanie sociálnych služieb? Ako zapojiť rodičov do tohto procesu? Ako spolupracovať s inými inštitúciami, ktorých cieľom je poskytnúť mladým ľuďom so zdravotným postihnutím lepšie príležitosti v živote? Ako pripraviť učiteľov, sociálnych pracovníkov , aby viedli žiakov, mladých dospelých so zdravotným postihnutím k úspešnému životu po povinnom vzdelávaní?

Hlavným výstupom projektu je model zahŕňajúci rôzne metódy na osobu zameraného plánovania, ktoré zahŕňajú analýzu a porovnanie potrieb, zozbieranie osvedčených postupov prechodu do pracovného života, usmernenia o tom, ako poukázať na možnosti a želania mladých ľudí so zdravotným postihnutím.

Môžete si ich pozrieť na stránke :
https://pcp.portfoliobox.net/qa

Tieto materiály sú určené predovšetkým pre pracovníkov pracujúcich s mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, na podporu ich prechodu do nezávislého a pracovného života.

PROJEKTY

CSS Sibírka sa stala súčasťou medzinárodného projektu Erasmus+ „EFDI – Ecological Future Diverse and Inclusive“ (Ekologická budúcnosť - rozmanitá a inkluzívna) , ktrého nosnou témou je enviro...

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH. Súčasné obdobie pandémie prinieslo zmeny vo fungovaní v našej Sibírke. Pri uvoľňovaní opatrení počas leta chceli opäť poskytnúť bezpečné...

Taktiež ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislava za podporu projektu TVORÍME SPOLU, ktorého boli záujmové aktivity pre deti  s narušeným psychomotorickým vývinom, detí s poruchou...

Ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislava za podporu projektu RODIČOVSTVO JE AJ RADOSŤ, ktorého zámerom bola podpora rodičov a ich detí so zdravotným postihnutím, ktorí stratili radosť z rodičovstva....

Cieľom projektu je pokračovať vo vzdelávaní odborníkov , aby naďalej mohli zvyšovať kvalitu vzdelávania dospelých v prostredí CSS Sibírka a to posilňovaním zručností a prinesením nových metód v...

„The path to the indipendend life“ projekt Erasmus+ v rámci strategických partnerstiev v oblasti  spolupráce a výmeny osvedčených postupov na medzinárodnej úrovni sa nám úspešne...

Pracovníci DSS Sibírka sa zúčastnili medzinárodného projektu prostredníctvom Erasmu+, kde spolupracovali s odborníkmi z Estónska, Cypru, Švédska a Rakúska. Projektový tím hľadal odpovede na...

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.