previous arrow
next arrow
Slider

ŽIME ŽIVOT V BEZPEČNOM PROSTREDÍ

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.

Súčasné obdobie pandémie prinieslo zmeny vo fungovaní v našej Sibírke. Pri uvoľňovaní opatrení počas leta chceli opäť poskytnúť bezpečné a podnecujúce prostredie. Vďaka podpore z Nadácie EPH sme mohli nakúpiť dezinfekčné a ochranné pomôcky, ktoré sme pri poskytovaní sociálnych služieb každodenne využívali – dezinfekcie povrchov a plôch, rúška, rukavice, ochranné plášte, prostriedky na odpad, dezinfekciu na ruky. Ďalej sme mohli nakúpiť terapeutický výtvarný materiál a obnoviť arteterapeutické stretnutia. Zároveň počas leta opäť začal k nám chodiť na canisterapiu pes Cirro s terapeutkou Peťou. Ich služby sme mohli využiť aj počas štyroch turnusov integrovaného tábora Služby včasnej intervencie počas letných mesiacov. Vďaka týmto aktivitám sme mohli podporiť psychický, emocionálny a fyzický rozvoj našich klientov v domove sociálnych služieb a detí, ktorým poskytujeme službu včasnej intervencie. ĎAKUJEME.

LOGO NADACIA EPH canis 3 dss malba hlina dss 2
dezinfekcia SVI svi teren 2 oopp dss 2

 


  

PROJEKTY

CSS Sibírka sa stala súčasťou medzinárodného projektu Erasmus+ „EFDI – Ecological Future Diverse and Inclusive“ (Ekologická budúcnosť - rozmanitá a inkluzívna) , ktrého nosnou témou je enviro...

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH. Súčasné obdobie pandémie prinieslo zmeny vo fungovaní v našej Sibírke. Pri uvoľňovaní opatrení počas leta chceli opäť poskytnúť bezpečné...

Taktiež ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislava za podporu projektu TVORÍME SPOLU, ktorého boli záujmové aktivity pre deti  s narušeným psychomotorickým vývinom, detí s poruchou...

Ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislava za podporu projektu RODIČOVSTVO JE AJ RADOSŤ, ktorého zámerom bola podpora rodičov a ich detí so zdravotným postihnutím, ktorí stratili radosť z rodičovstva....

Cieľom projektu je pokračovať vo vzdelávaní odborníkov , aby naďalej mohli zvyšovať kvalitu vzdelávania dospelých v prostredí CSS Sibírka a to posilňovaním zručností a prinesením nových metód v...

„The path to the indipendend life“ projekt Erasmus+ v rámci strategických partnerstiev v oblasti  spolupráce a výmeny osvedčených postupov na medzinárodnej úrovni sa nám úspešne...

Pracovníci DSS Sibírka sa zúčastnili medzinárodného projektu prostredníctvom Erasmu+, kde spolupracovali s odborníkmi z Estónska, Cypru, Švédska a Rakúska. Projektový tím hľadal odpovede na...

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.