previous arrow
next arrow
Slider

O NÁS

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka začal svoju činnosť 13. januára 1987 ako Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež na Jaskovom rade č. 159. Od októbra 2006 sídli na Sibírskej ulici č. 69 v novo zrekonštruovanej budove s prístavbou.

Od svojho vzniku prešiel viacerými zmenami - od zdravotníckeho zariadenia po zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby na základe plánovania zameraného na človeka – individuálne pre prijímateľov sociálnych služieb a ich rodiny.

Poskytuje sociálne služby v zmysle Zákona o sociálnych službách a zároveň poskytuje špecializované terapeutické služby. Je bezbariérový a vybavený modernými technickými pomôckami. Zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj.


Cieľom DSS Sibírka je koordináciou psychologických, sociálno - terapeutických a ošetrovateľských postupov:

  • vytvárať každému prijímateľovi sociálnych služieb také životné podmienky, ktoré plne akceptujú jeho individualitu,
  • zlepšovať kvalitu ich života sprostredkovaním dostatočných podnetov, ktoré v maximálnej možnej miere podporujú potenciálne možnosti prijímateľa sociálnych služieb,
  • sprevádzať prijímateľov sociálnych služieb počas ich života a pre prijímateľov sociálnych služieb na celoročnej pobytovej forme v možnostiach zariadenia vytvárať rodinné prostredie.

Prijímateľmi sociálnych služieb sú:
...deti a dospelí vo veku od 6 rokov s ťažkým viacnásobným postihnutím, kde prevažuje kombinácia mentálneho a telesného postihnutia v spojení s pridruženými zmyslovými, rečovými a duševnými poruchami.

Kapacita DSS Sibírka je 38 miest. V našom zariadení poskytujeme službu:

  • ambulantnou formou pre 8 prijímateľov sociálnych služieb,
  • týždennou pobytovou formou pre 12 prijímateľov sociálnych služieb,
  • celoročnou pobytovou formou pre 18prijímateľov sociálnych služieb.

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.