previous arrow
next arrow
Slider

PROJEKT: "VZDELÁVAME SA, LEBO UČÍME PRE ŽIVOT" - Erasmus+ 2019-1-SK01-KA104-060225 (5.10.2020)

Cieľom projektu je pokračovať vo vzdelávaní odborníkov , aby naďalej mohli zvyšovať kvalitu vzdelávania dospelých v prostredí CSS Sibírka a to posilňovaním zručností a prinesením nových metód v oblasti vzdelávania:

  • sociálnej rehabilitácie
  • pracovnej terapie a záujmovej terapie
  • alternatívnej komunikácie
  • práce s komunitou a v komunite

a to podľa štandardov CSS Sibírka a Stratégii Európskej únie, ktorá sa zameriava na zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti.

Mobility sú zamerané na tieto oblasti vzdelávania a očakávame od účastníkov prínos nových prístupov a procesov výučby, ktoré nám pomôžu zvýšiť

  • kvalitu sociálnych služieb v podpore sebaobsluhy , samostatnosti v denných prácach a poskytnutia možnosti rozvoja záujmových aktivít
  • v spolupráci s komunitou podporovať inklúziu v spoločných aktivitách s majoritou, potláčať diskrimináciu ľudí so zdravotným postihnutím v spoločnosti
  • priniesť najnovšie prvky alternatívnej komunikácie pre ľudí s neverbálnou komunikáciou s využitím modernej technológie.

PROJEKTY

CSS Sibírka sa stala súčasťou medzinárodného projektu Erasmus+ „EFDI – Ecological Future Diverse and Inclusive“ (Ekologická budúcnosť - rozmanitá a inkluzívna) , ktrého nosnou témou je enviro...

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH. Súčasné obdobie pandémie prinieslo zmeny vo fungovaní v našej Sibírke. Pri uvoľňovaní opatrení počas leta chceli opäť poskytnúť bezpečné...

Taktiež ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislava za podporu projektu TVORÍME SPOLU, ktorého boli záujmové aktivity pre deti  s narušeným psychomotorickým vývinom, detí s poruchou...

Ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislava za podporu projektu RODIČOVSTVO JE AJ RADOSŤ, ktorého zámerom bola podpora rodičov a ich detí so zdravotným postihnutím, ktorí stratili radosť z rodičovstva....

Cieľom projektu je pokračovať vo vzdelávaní odborníkov , aby naďalej mohli zvyšovať kvalitu vzdelávania dospelých v prostredí CSS Sibírka a to posilňovaním zručností a prinesením nových metód v...

„The path to the indipendend life“ projekt Erasmus+ v rámci strategických partnerstiev v oblasti  spolupráce a výmeny osvedčených postupov na medzinárodnej úrovni sa nám úspešne...

Pracovníci DSS Sibírka sa zúčastnili medzinárodného projektu prostredníctvom Erasmu+, kde spolupracovali s odborníkmi z Estónska, Cypru, Švédska a Rakúska. Projektový tím hľadal odpovede na...

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.